Học phần: Quản trị ngành CTXH

GVGD: Cô Đoàn Ngọc Tố

Sĩ số: 44 SV

Lớp:  Thứ 2 và Thứ 3

Mục tiêu học phần:

-

-

-