Học phần: Quản trị học

GVGD: Cô Đoàn Ngọc Tố

Sĩ số: 51SV

Lớp: Thứ 5

Mục tiêu học phần:

-

-

-