Bài thi mỗi bạn chỉ được làm một lần.

Đề thi có 30 câu trắc nghiệm

Thời gian làm bài: 30 phút