Lớp Hệ thống điện động cơ và ô tô do thầy Nguyễn Công Khải giảng dạy

Lớp Động cơ đốt trong thế hệ mới do thầy Lương Văn Vạn giảng dạy tại đơn vị TW6

Lớp HT truyền lực và điều khiển ô tô do thầy Nguyễn Công Khải giảng dạy tại đơn vị TW6

Lớp điện- điện tử ô tô do thầy Đặng Duy Khiêm giảng dạy tại đơn vị TW6

Lớp chuyên đề 5: Điện - điện tử ô tô do Thầy Đăng Duy Khiêm giảng dạy