Lớp TT HT điều khiển ĐC do thầy Nguyễn Nhựt Tân giảng dạy

Lớp TT hệ thống điều khiển ĐC do thầy Nguyễn Đỗ Hoài Phong giảng dạy

Lớp TT điện động cơ và thân xe do thầy Nguyễn Hoàng Nhân giảng dạy

Lớp TT điện động cơ và thân xe do thầy Tô Ngọc Luật giảng dạy