Lớp Đại cương ĐCĐT do thầy Nguyễn Quang Tuyến giảng dạy

Lớp Đại cương ĐCĐT do thầy Phan Hoàng Sơn giảng dạy

Lớp Đại cương ĐCĐT do thầy Châu Công Hậu giảng dạy

Lớp TN ĐC và kiểm định ô tô 02 do thầy Lương Văn Vạn giảng dạy

Lớp TN ĐC và kiểm định Ô tô do thầy Lương Văn Vạn giảng dạy

Lớp Tính toán ĐCĐT do thầy Hồ Hữu Chấn giảng dạy