Lớp Ô tô và ô nhiễm môi trường do Thầy Nguyễn Văn Toàn giảng dạy

Lớp chẩn đoán KT và bảo dưỡng Ô tô do thầy Lâm Đức Toàn giảng dạy

Lớp Kết cấu và tính toán Ô tô do Thầy Nguyễn Thái Vân giảng dạy

Lớp Cấu tạo Ô tô do thầy Khấu Tấn Phát giảng dạy

Lớp Cấu tạo Ô tô do Thầy Lâm Đức Toàn giảng dạy

Lớp Cấu tạo Ô tô do Thầy Nguyễn Văn Toàn giảng dạy

Lớp Lý thuyết Ô tô do Thầy Hồ Hữu Chấn giảng dạy

Lớp Lý thuyết Ô tô do Thầy Đặng Duy Khiêm giảng dạy