HP: ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT NÂNG CAO

GVGD: PGS. TS. NGUYỄN VĂN NHỜ

HP: CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG

GVGD: TS. NGUYỄN VĂN MINH

HP: PHƯƠNG PHÁP TÍNH TRONG KỸ THUẬT ĐIỆN

GVGD: TS. NGUYỄN XUÂN VINH

HP: QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN 

GVGD: TS. NGUYỄN PHÚC KHẢI

HP: MẠNG NƠRON NHÂN TẠO

GVGD: PGS. TS. NGUYỄN CHÍ NGÔN

HP: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHÚNG

GVGD: TS. PHẠM THANH TÙNG

HP: NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

GVGD: TS. TRẦN THANH HÙNG