HP: MẠNG MÁY TÍNH - TH1214
GV: TRẦN THÁI BẢO

Môn: Kiến trúc thuật toán song song

Giảng viên: Nguyễn Văn Hiếu

HP: Thiết kế mạng máy tính

GV: Trần Thái Bảo

HP: Mạng máy tính

GV: Trần Thái Bảo

HP: Đồ hoạ máy tính

GV: Trần Thị Tố Loan

HP: Lập trình Java

GV: Trần Hoài Hạnh